Staff


Staff

นางสาวตรีนุช  นุ่มสีหมอก
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560
วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553