หน้าหลัก > ประกาศ > วิทยานิพนธ์ > การยื่นเรื่องสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
การยื่นเรื่องสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

admin fscssru
2019-04-29 06:46:07

กระบวนการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  10 วัน (รวม ส-อ) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมเอกสารดังนี้

1. บว. 25   แบบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

2. บว. 04   แบบขอแต่งตั้งที่ปรึกษา

3. บว. 34   การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม

4. บว. 08   แบบอนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

5. เล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 5 บท (หน้าปก,กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อไทย-อังกฤษ สารบัญ, บทที่ 1-5, รายการอ้างอิง, ภาคผนวก, ประวัติของผู้วิจัย)


หมายเหตุ  

*หลังจากสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 5 บท เสร็จแล้วนั้น ให้นักศึกษาแก้ไขเล่มป้องกัน  การค้นคว้าอิสระที่ผู้ทรงคุณวุฒิคอมเม้น ส่งให้ทางหลักสูตรภายใน 30 วัน

**นักศึกษาต้องตีพิมพ์วารสาร ฐาน TCI กลุ่ม 2 จำนวน 1 ชิ้น และนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ชิ้น หรือ นำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ชิ้น