บุคลากร


คณาจารย์ประจำหลักสูตร


ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
 

ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

  

ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย

  

ดร.สาริสา ปิ่นคำ

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร


นางสาวตรีนุช  นุ่มสีหมอก