หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > การเปิดภาคเรียนการศึกษา 3/2561
การเปิดภาคเรียนการศึกษา 3/2561

admin fscssru
2019-04-29 06:43:04

ภาคเรียนที่ 3/2561

รายวิชา FSC8202 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ในเชิงสังเคราะห์และการวิเคราะห์อาชญากรรม

เวลาเรียน 09.00-16.00 น. ห้องเรียน 26402


ตารางเรียน

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22, 29 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 6, 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562