หน้าหลัก > ประกาศ > วิทยานิพนธ์ > ขั้นตอนการยื่นเรื่องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการยื่นเรื่องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin fscssru
2019-04-28 19:55:23

กระบวนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

นักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  10  วัน (รวม ส-อ) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พร้อมเอกสารดังนี้

1. บว. 04   ขอแต่งตั้งที่ปรึกษา

2. บว. 05   แบบขอสอบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง

3. บว. 34   การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม

4. เล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 3 บท ประกอบด้วย

    4.1 หน้าปก

    4.2 สารบัญ

    4.3 เนื้อหาบทที่ 1-3

    4.4 รายการอ้างอิง

    4.5 ภาคผนวก

    4.6 ประวัติของผู้วิจัย


หมายเหตุ  หลังจากสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท เสร็จแล้วนั้น ให้นักศึกษาแก้ไขเล่มเค้าโครง  วิทยานิพนธ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิคอมเม้น ส่งให้ทางหลักสูตรภายใน 30 วัน