หน้าหลัก > ประกาศ > วิทยานิพนธ์ > การยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
การยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

admin fscssru
2019-04-28 20:02:31

กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

นักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   10 วัน (รวม ส-อ) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมเอกสารดังนี้

1. บว. 08   แบบขอสอบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

2. บว. 34   การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม

3. เล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 5 บท (หน้าปก, กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อไทย-อังกฤษ สารบัญ, บทที่ 1-5, รายการอ้างอิง, ภาคผนวก, ประวัติของผู้วิจัย)


หมายเหตุ  

*หลังจากสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 5 บท เสร็จแล้วนั้น ให้นักศึกษาแก้ไขเล่มป้องกันวิทยานิพนธ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ comment ส่งให้ทางหลักสูตรภายใน 30 วัน

**นักศึกษาต้องตีพิมพ์วารสาร ฐาน TCI กลุ่ม 2 จำนวน 1 ชิ้นและนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ชิ้น