หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
นิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

admin fscssru
2019-04-19 06:46:43

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ได้เข้าศึกษาดูงานที่สถาบัน CIC (Criminal Investigation Command) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและการทำงานทางด้านิติวิทยาศาสตร์  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร