หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย
การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย

admin fscssru
2019-08-24 11:16:12

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมเรื่อง

“การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย”

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคาร 31 ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

เพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาของหลักสูตรนำไปใช้ในการค้นคว้าวิจัยหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป