หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นึกศึกษาป.โท และป.เอก ดูงาน กสทช.
นึกศึกษาป.โท และป.เอก ดูงาน กสทช.

admin fscssru
2019-02-02 22:12:42

นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561