หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > The 2 nd SSRU Graduate School Conference 2018
The 2 nd SSRU Graduate School Conference 2018

admin fscssru
2019-02-02 22:10:43

   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Graduate School Conference 2018" ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยมีนักศึกษาสาขานิติวิทยาศาสตร์ ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ 3 ท่าน ประกอบด้วย


1. คุณชินะวัฒน์ อำนวยพล (นักศึกษาปริญญาเอก)

หัวข้อ "แนวคิดร่วมสมัย พัฒนาการของการใช้ดีเอ็นเอในการสร้างอัตลักษณ์"


2. คุณอิสราพร นรินทร์ (นักศึกษาปริญญาเอก)

หัวข้อ "The Perspective of Digital Forensic and Method Techniques from Finance Terrorism to Prevent Money Laundering"


3. คุณชิดชนก  ขวัญพรม (นักศึกษาปริญญาโท)

หัวข้อ "แนวทางการศึกษาการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์"