หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > น.ส.เบญจศิลป์ เหล่าวงษี นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
น.ส.เบญจศิลป์ เหล่าวงษี นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

admin fscssru
2019-04-05 07:14:46

นางสาวเบญจศิลป์ เหล่าวงษี นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

วันศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น.


เรื่อง “การศึกษารอยลายนิ้วมือแฝงจากคราบเลือดบนกระดาษต่างชนิดโดยวิธีไอโอดีนและนินไฮดริน


โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ

2. รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ ประธานกรรมการสอบ

3. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

4. ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

5. ผศ.ดร.ทัศนาวัลย อุฑารสกุล กรรมการและเลขานุการ