หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นายสมชาติ เกตุพันธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ 2)
นายสมชาติ เกตุพันธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ 2)

admin fscssru
2018-11-26 20:36:10

นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ 2)" 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 256


เรื่อง "ทัศนคติ การรับรู้ แนวโน้มเชิงพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในการเก็บรักษาวัตถุพยานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย


โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ 1) ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานกรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

2. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

3. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า กรรมการและเลขานุการ