หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > สิบตำรวจโทหญิง ฐิติมา ชุ่มเชื้อ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
สิบตำรวจโทหญิง ฐิติมา ชุ่มเชื้อ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-10-24 21:16:52

สิบตำรวจโทหญิง ฐิติมา  ชุ่มเชื้อ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์" วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-12.00 น.

เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเก็บกู้วัตถุระเบิดของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน" โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานกรรมการสอบ (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

2. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

3. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล กรรมการและเลขานุการ