หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นางสาวกตัญญุตา จันทร์เทพ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางสาวกตัญญุตา จันทร์เทพ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-10-24 21:13:55

นางสาวกตัญญุตา  จันทร์เทพ นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์" วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เรื่อง "การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานสอบสวนหลังจากได้รับผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์จากสถานพยาบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล" โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า ประธานกรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

2. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

3. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล กรรมการและเลขานุการ