หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิติชญา เหลืองไพโรจน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 20 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิติชญา เหลืองไพโรจน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 20 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-11-07 19:58:55

ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิติชญา  เหลืองไพโรจน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 20 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-10.30 น.

เรื่อง "การศึกษาอิทธิพลของกระสุนปืนและวิถียิงของกระสุนปืนที่มีผลต่อมุมที่วัดจากร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ที่ถูกยิงด้วยปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร LUGER" โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชุวาณิชย์ ประธานกรรมการสอบ

2. ดร.กิตติยาพร  สิงห์สัมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

3. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ กรรมการที่ปรึกษา

4. อาจารย์ ดร.ณิช  วงศ์ส่องจ้า กรรมการและเลขานุการ