หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นางสาวชิดชนก โสภะบุญ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
นางสาวชิดชนก โสภะบุญ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-11-07 20:07:08

นางสาวชิดชนก  โสภะบุญ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-14.30 น.

เรื่อง "การศึกษากระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำร้ายร่างกายของพนักงานสอบสวน กรณีศึกษาพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร" โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช ประธานกรรมการสอบ

2. รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชุวาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

3. อาจารย์ ดร.สาริสา  ปิ่นคำ กรรมการที่ปรึกษา

4. อาจารย์ ดร.ณิช  วงศ์ส่องจ้า กรรมการและเลขานุการ