หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ศึกษาดูงานด้านระเบียบวิธีวิจัย ณ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
ศึกษาดูงานด้านระเบียบวิธีวิจัย ณ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

admin fscssru
2019-07-28 15:49:25

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบทุนการศึกษาระยะสั้เพื่อศึกษาดูงานทางด้านระเบียบวิธีวิจัย ณ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยนักศึกษาจากสาจานิติวิทยาศาสตร์ได้รับทุนนี้ 2 ท่าน 

1. คุณอิสราพร  นรินทร์

2. คุณวุฒิชัย  สุชรจิต


เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมทักษะทางด้านวิชาการเพิ่มเติม ตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสงการณ์ในวิชาชีพระดับนานาชาติ