หน้าหลัก > ประกาศ

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรในรูปแบบใหม่ ตามหลักขององค์การสหประชาชาติ (UN)”
ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมฟัง การบรรยายหัวข้อ “การจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรในรูปแบบให ...
2019-09-13 08:54:02
ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์แนบปร ...
2019-05-23 16:23:33
การยื่นเรื่องสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
กระบวนการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระนักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  10 วัน (รวม ส-อ) ...
2019-04-29 06:46:07
การยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   10 วัน (รวม ส-อ) ยก ...
2019-04-28 20:02:31
ขั้นตอนการยื่นเรื่องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
กระบวนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องยื่นเรื่องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  10  วัน (รวม ...
2019-04-28 19:55:23
เอกสารประกอบการทำจริยธรรม
เอกสารประกอบการทำจริยธรรม สามารถ Download ได้ที่นี่ ...
2019-02-21 21:30:50
เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เขัาศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ...
2019-02-21 10:17:23
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ...
2019-02-21 10:13:44
คู่มือทำวิทยานิพนธ์
คู่มือวิทยานิพนธ์_ปี2561.pdf ...
2019-02-02 21:46:32
ประกาศย้อนหลัง