หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563“นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา” ลงพื้นที่จัดการประชุมวิพากษ์วิจารณ์ผ ...
2020-08-05 20:07:46
การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562
การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระด ...
2020-07-31 15:33:20
ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ
ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ พบนายกเทศม ...
2020-07-18 21:16:21
FSC SSRU เก็บข้อมูลในการศึกษา ปัจจัยทุนทางสังคมกับแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบพึ่งพาตนเอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 ผศ.พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ และ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า นำนักศึกษา ...
2020-07-18 21:08:52
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจาย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ...
2020-07-14 18:42:38
การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมเรื่อง“การใช้โปรแกรม LISREL โปรแ ...
2019-08-24 11:16:12
ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดย ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรั ...
2019-02-02 22:07:14
The 2 nd SSRU Graduate School Conference 2018
   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุ ...
2019-02-02 22:10:43
นึกศึกษาป.โท และป.เอก ดูงาน กสทช.
นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-02-02 22:12:42
ข่าวย้อนหลัง