หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไ ...
2019-10-24 20:48:25
การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมเรื่อง“การใช้โปรแกรม LISREL โปรแ ...
2019-08-24 11:16:12
สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร ...
2019-06-18 15:29:21
ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดย ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรั ...
2019-02-02 22:07:14
The 2 nd SSRU Graduate School Conference 2018
   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุ ...
2019-02-02 22:10:43
นึกศึกษาป.โท และป.เอก ดูงาน กสทช.
นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-02-02 22:12:42
ศึกษาดูงาน บริษัท BULLET MATER
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท Bullet Master ในการพาเยี่ยมชมโ ...
2019-02-02 22:17:03
ข่าวย้อนหลัง