หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดย ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรั ...
2019-02-02 22:07:14
The 2 nd SSRU Graduate School Conference 2018
   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุ ...
2019-02-02 22:10:43
นึกศึกษาป.โท และป.เอก ดูงาน กสทช.
นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-02-02 22:12:42
ข่าวย้อนหลัง