หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับสมัครหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ป.โท ป.เอก
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......สอบถามร ...
2020-07-18 21:23:06
11th National & International Conference
ประกาศและรายละเอียดของ Conference สามารถคลิกได้ที่ >> 11th National & International C ...
2020-06-26 07:12:40
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษประจำ ภาคเรียนที่ ...
2020-05-13 14:04:11
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไ ...
2019-10-24 20:48:25
สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร ...
2019-06-18 15:29:21
นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. นิติวิท ...
2019-06-18 15:06:12
ข่าวปัจจุบัน