หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร
การรับสมัคร

รับสมัครหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ป.โท ป.เอก
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......สอบถามร ...
2020-07-18 21:23:06
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษประจำ ภาคเรียนที่ ...
2020-05-13 14:04:11
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 1/2562
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2562หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์หลัก ...
2019-06-18 15:13:17
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 3/2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 3/2561การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ...
2019-04-19 06:45:35
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 2/2561
การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2561· ปริญญาเอก 20%· ปริญญา ...
2018-11-12 19:07:22
ข่าวปัจจุบัน