หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดย ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรั ...
2019-02-02 22:07:14
The 2 nd SSRU Graduate School Conference 2018
   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุ ...
2019-02-02 22:10:43
นึกศึกษาป.โท และป.เอก ดูงาน กสทช.
นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-02-02 22:12:42
น.ส.เบญจศิลป์ เหล่าวงษี นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นางสาวเบญจศิลป์ เหล่าวงษี นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์วันศุกร์ 1 ...
2019-04-05 07:14:46
นายสมชาติ เกตุพันธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ 2)
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ดุษฎ ...
2018-11-26 20:36:10
ข่าวย้อนหลัง