หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562
การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562

admin fscssru
2020-07-31 15:33:20

การตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองกำเนิด  กรรมการ

4. นางสาวปาริฉัตร จันทร์นวล   กรรมการและเลขานุการ

ในการตรวจได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอย่างมาก
คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย

1. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร

2. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

3. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ 

4. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย 

5. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า