หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ปันสุขสู่ชุมชนวัดราชผาติการามวรวิหาร
ปันสุขสู่ชุมชนวัดราชผาติการามวรวิหาร

admin fscssru
2020-06-27 18:52:41

สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกิจกรรม "ปันสุขสู่ชุมชนวัดราชผาติการามวรวิหาร" เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด Covid-19