หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นายวุฒิชัย สุชรจิต นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
นายวุฒิชัย สุชรจิต นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-10-24 21:19:56

นายวุฒิชัย  สุชรจิต นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-10.30 น.

เรื่อง "ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมบนระบบโมบายแบงก์กิ้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร" โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช ประธานกรรมการสอบ

2. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

3. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ กรรมการที่ปรึกษา

4. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล กรรมการและเลขานุการ