หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นายวชิรภาสส์ จินดาทา นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ"
นายวชิรภาสส์ จินดาทา นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ"

admin fscssru
2019-10-24 21:11:06

นายวชิรภาสส์  จินดาทา นักศึกษา วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ" วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-09.00 น.

เรื่อง "ลูกโซ่วัตถุพยานในคดีอาญาของกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์" โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร ประธานกรรมการสอบ

2. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า กรรมการและเลขานุการ