หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นางอิสราพร นรินทร์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางอิสราพร นรินทร์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-11-07 19:54:13

นางอิสราพร นรินทร์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์" วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-11.30 น.

เรื่อง "พยานหลักฐาน ความผิดมูลฐาน ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และสำนวนการสอบสวนที่ส่งผลต่อการดำเนินคดีฟอกเงินในกระบวนยุติธรรม" โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า ประธานกรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

2. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ  ประธานหลักสูตรฯ

3. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

4. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล กรรมการและเลขานุการ