หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นางสาวไอลดา สำลวน นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"
นางสาวไอลดา สำลวน นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-11-07 20:02:28

นางสาวไอลดา  สำลวน นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-12.00 น.

เรื่อง "การศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจที่มีผลต่อคุณภาพของลายมือเขียน" โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชุวาณิชย์ ประธานกรรมการสอบ

2. ดร.กิตติยาพร  สิงห์สัมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

3. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า กรรมการที่ปรึกษา

4. ดร.มนัสวี  เดชกล้า กรรมการและเลขานุการ