หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นางสาวสุชัญญา กุศลสกาวรัตน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางสาวสุชัญญา กุศลสกาวรัตน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-12-01 19:04:04

นางสาวสุชัญญา  กุศลสกาวรัตน์ นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 18 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์" วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น.

เรื่อง "การรับรู้และทัศนคติของพยาบาลเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานในผู้ป่วยคดีถูกกระทำชำเรา" 

โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ ประธานกรรมการสอบ

2. รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชุวาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

3. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ  โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า กรรมการและเลขานุการ