หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > นางสาวเบญจพร ถูกดี นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
นางสาวเบญจพร ถูกดี นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์"

admin fscssru
2019-12-01 19:07:26

นางสาวเบญจพร  ถูกดี นักศึกษา วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์" วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30-16.00 น.

เรื่อง "การตรวจพบทรามาดอลในผู้เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ" โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ ประธานกรรมการสอบ

2. รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชุวาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

3. พ.ต.อ.ดร.ชูชาติ  โชคสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า กรรมการและเลขานุการ