ปริญญาโท


รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Forensic Science)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Forensic Science)

ปรัชญา

หลักสูตรปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนานักนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้มีความสามารถเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หลักฐานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิจัยค้นหาองค์ความรู้ใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยบนพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2) สร้างกระบวนการและองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์

3) ให้บริการทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ชุมชนและสังคม

4) เพื่อสร้างความเป็นธรรมและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม

5) มุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการยุติธรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบการพิจารณาคดี


รายวิชาหลักสูตรปริญญาโท

1) หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

FSC5101

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนิติวิทยาศาสตร์Law and Ethics for Forensic Science

3(3-0-6)

FSC5106

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์Research Methodology in Forensic Science

3(3-0-6)

FSC5107

สถานที่เกิดเหตุ ลายนิ้วมือ และเอกสารการปลอมแปลงCrime Scene Investigation Fingerprint, and Forgery Document

3(2-3-6)

FSC5108

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านคอมพิวเตอร์Cyber Crime and ICT Computer Law

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

FSC5201

การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลPersonal Identification

3(3-0-6)

FSC5204

วิทยาศาสตร์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์Science for Forensic Science

3(2-3-6)

FSC5205

สัมมนาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์Seminar for Forensic Science

3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือก สำหรับแผน ก 2 แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และสำหรับแผน ข ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

FSC5301

การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร่องรอยและวัตถุระเบิดAnalysis of Gun Ammunition, Tool Mark, Identification and Explosive

3(3-0-6)

FSC5302

การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือและเอกสารการปลอมแปลงIdentification of Fingerprint and Forgery Document

3(3-0-6)

FSC5304

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์Cyber Crime

3(3-0-6)

FSC5305

สถิติสำหรับนิติวิทยาศาสตร์Statistic for Forensic Science

3(3-0-6)

FSC5306

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางนิติวิทยาศาสตร์Information Technology Management in Forensic Science

2(2-0-4)

FSC5307

นิติวิทยาศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์อาชญากรรม และเทคนิคการสอบสวนForensic Science for Crime Analysis and Investigation Techniques

3(3-0-6)

FSC5308

การวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใยAnalysis of Hair and Fibers

2(1-3-2)

FSC5309

คลังข้อมูลสำหรับการสืบสวนอาชญากรรมData Warehouse for Crime Investigation

3(3-0-6)

FSC5310

การประมวลผลภาพดิจิตัลและการประยุกต์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์Digital Image Processing and Application for Forensic Science

3(3-0-6)

FSC5311

การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสำหรับการสืบสวนอาชญากรรมInformation Storage and Retrieval for Crime Investigation

3(3-2-4)

FSC5312

การรู้จำไบโอเมทริกส์เบื้องต้นFundamentals of Biometric Recognition

3(3-0-6)

FSC5313

การจัดทำลักษณะของอาชญากรCriminal Profiling

3(3-0-6)

FSC5314

อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตและการป้องกันInternet Crime and Protection Strategy

3(3-0-6)

FSC5315

สารเสพติด ยาพิษและแอลกอฮอล์Drugs Poison and Alcohol

3(3-0-6)


หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต) สำหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาเสริมพื้นฐาน

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา และผลการสอบคัดเลือก โดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)

FSC5601

วิทยาศาสตร์พื้นฐานBasic Science

3(3-0-6)


5) วิทยานิพนธ์

รหัสวิชาชื่อวิชาน(บ-ป-อ)

FSC5401

วิทยานิพนธ์Thesis

12 หน่วยกิต


6) ภาคนิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชาน(บ-ป-อ)

FSC5402

ภาคนิพนธ์Master’s Report

6 หน่วยกิต