เกี่ยวกับสาขา


เกี่ยวกับสาขา

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคม ให้ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรกลับมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระทำผิดทำให้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงทั้งรูปแบบและวิธีการ ตลอดจนมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคดีเหล่านี้ต้องได้รับการคลี่คลายปมปัญหา เงื่อนงำหรือข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่จะนำมาใช้เพื่อการพิสูจน์ยืนยันประกอบกับประจักษ์พยานอื่นๆ จะต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรง แม่นยำ สำเร็จตามที่ต้องการจะต้องอาศัยความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาที่มีการนำเครื่องมือเทคนิคอุปกรณ์และวิธีวิเคราะห์ใหม่ๆ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันในหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน จะต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน อัตรากำลังทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ บุคคลเหล่านี้ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งการพัฒนาทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ให้ทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุทกภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว จึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อรองรับการขยายงานและเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ