ปริญญาเอก


หลีกสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Science Program

(Forensic Science)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (นิติวิทยาศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Forensic Science)


ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนานักนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้มีความสามารถเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หลักฐานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิจัยค้นหาองค์ความรู้ใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยบนพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2) สร้างกระบวนการและองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์

3) ให้บริการทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ชุมชนและสังคม

4) เพื่อสร้างความเป็นธรรมและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม

5) มุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการยุติธรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบการพิจารณาคดี


รายวิชาหลักสูตรปริญญาเอก

1. จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต


2. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนของแต่ละหมวดของแต่ละหมวดวิชาดังนี้

(1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

(2) หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต


3. รายวิชาในหลักสูตร

1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

FSC8201ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางด้านนิติวิทยาศาสตร์Advance Research Methodology in Forensic Science3(2-2-5)
FSC8202สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ในเชิงสังเคราะห์และการวิเคราะห์อาชญากรรมSeminar in Synthetical Forensic Science and Crime Analysis3(3-0-6)
FSC8203สัมมนาทฤษฎีการบริหารงานนิติวิทยาศาสตร์ขั้นสูงSeminar in Advance Forensic Science Administration Theories3(3-0-6)
FSC8204สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการวิจัยAdvance Statistics Method for Research3(3-0-6)


2) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

FSC8901ดุษฎีนิพนธ์ 1Doctoral Dissertation 19 หน่วยกิต
FSC8902ดุษฎีนิพนธ์ 2Doctoral Dissertation 29 หน่วยกิต
FSC8903ดุษฎีนิพนธ์ 3Doctoral Dissertation 39 หน่วยกิต
FSC8904ดุษฎีนิพนธ์ 4Doctoral Dissertation 49 หน่วยกิต


3) หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้

  (1) ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต และให้เป็นรายวิชาที่รวมอยู่ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

FSC8601สัมมนาการบริหารงานนิติวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างประเทศSeminar in Comparative International Forensic Science Administration3(3-0-6)


  (2) นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

    (2.1) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์ ให้เรียนวิชาเสริม ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

FSC5602วิทยาศาสตร์พื้นฐานBasic Science3(3-0-6)

    (2.2) สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์วิจัยในระดับปริญญาโท จะต้องเรียนวิชาเสริม ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

FSC5106ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์Research Methodology in Forensic Science3(3-0-6)